ผลการเปรียบเทียบเบี้ยประกัน

รายละเอียดแพคเกจประกัน Package A Package B Package C
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ซกน่าประกันภัย ทิพยประกันภัย
ผลประโยชน์จาการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1 GB 5 GB 20 GB
ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด 1 GB 5 GB 20 GB
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือ การเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด 10 GB 100 GB 500 GB
การส่งศพกลับสู่ประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด 100 1000 5000
การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 100 1000 5000
การลดจำนวนวันเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด
การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว และ/หรืออุปกรณ์
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด (Baggage Delay Maximum Limit)
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จ่ายตามจริงสูงสุด Free $9.99 $19.99
การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด Free $19.99 $49.99
ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจาก Free $69.99 $149.99
เงื่อนไขประกันภัย เงื่อนไขประกันภัย เงื่อนไขประกันภัย